Προεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Γυμναστικής ΑκαδημίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές της ΑστυνομίαςΠροεταοιμασία Υποψηφίων για τις αθλητικές δοκιμασίες Σχολές Στρατού

ΕΠ.ΟΠ.

Γιαα τους ΕΠ.ΟΠ (επαγγελματίες οπλίτες) όταν προκυρύσονται θέσεις ισχύουν οι υγειονομικές εξετάσεις σε πρώτο στάδιο, η ψυχομετρική δοκιμασία σε δεύτερο στάδιο (όπως αναλύονται στην ενότητα Στρατιωτικές Σχολές) και τέλος οι υποψήφιοι εξετάζονται στα αγωνίσματα των Στρατιωτικών Σχολών.